Sir Henry Barkly Hotel

92 Burgundy St, HEIDELBERG, VIC 3084
Today: 11.30am - 11pm 03 9457 1003 http://www.barklyshotel.com.au
Opening Hours
 • Sunday 11am - 9pm
 • Monday 11.30am - 9pm
 • Tuesday 11.30am - 9pm
 • Wednesday 11.30am - 9pm
 • Thursday 11.30am - 9pm
 • Friday 11.30am - 11pm
 • Saturday 11.30am - 11pm
Opening Hours
 • Sunday 11am - 9pm
 • Monday 11.30am - 9pm
 • Tuesday 11.30am - 9pm
 • Wednesday 11.30am - 9pm
 • Thursday 11.30am - 9pm
 • Friday 11.30am - 11pm
 • Saturday 11.30am - 11pm